Stadgar

<<<<<

Antagna vid konstituerande möte den 13 november 2019. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Namn, karaktär och definitioner

Föreningens namn är TVÅ ISAR IDEELL FÖRENING (org.nr. 802527-3585) (”Föreningen”).
Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Danderydsvallen, Danderyds kommun.

2. Ändamål

Föreningen har som ändamål att resa medel för att säkerställa två konstfrysta isar på Danderydsvallen från och med hösten/vintern 2020 och tillsvidare: en fullstor rink och en yta för allmänhetens spontanåkning. Föreningens monetära mål är att resa 700 000 kronor innan kommunens investering görs under 2020, alternativt ett högre belopp definierat av kommunen och styrkt av officiella godtagbara kalkyler.

All verksamhet sker på en strikt ideell basis. Medel får endast betalas till:

 • Danderyds kommun för investering i isanläggningen;
 • banken för Swish eller andra administrativa avgifter för Föreningens uppfyllande av detta ändamål; eller
 • åter till bidragsgivarna.

Om Föreningen inte når det monetära målet eller om de resta medlen inte räcker för att säkerställa ändamålet, ska medlen återbetalas till samtliga som bidragit med medel, under förutsättning att det är förenligt med svensk rätt.

Vid eventuellt överskott i Föreningen efter investeringen i två isbanor, ska samtliga bidragsgivare kallas till ett möte för att besluta vad som ska ske med överskottet. Beslut fattas i enlighet med § 16. Medel kan efter ett sådant beslut få betalas till andra parter än de som angivits i andra stycket, ovan.

När kommunens investering i isanläggning på Danderydsvallen gjorts, ska Föreningen upplösas inom sex månader.

Föreningens ändamål kan inte ändras.

3. Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i Föreningen som medlemmar.

4. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelse.

5. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och/eller två styrelseledamöter i förening.

Vidare har ordföranden och kassören befogenhet att var och en för sig:

 • göra insättning och uttag på Föreningens konto i SEB direkt, via Internetbanken eller Swish;
 • utkvittera värdeförsändelser för Föreningen.

Vid eventuell återbetalning av medlen till bidragsgivarna, får styrelsen fatta beslut att samtliga styrelsemedlemmar får befogenhet att göra uttag på Föreningens konto i SEB via Swish, för sådan återbetalning till bidragsgivarna.

6. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 november till och med 31 oktober.

7. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Föreningens ändamål kan inte ändras, med mindre Föreningen upplöses i enlighet med § 8.

8. Upplösning av Föreningen

Upplösning av Föreningen ska ske omgående efter det att medel betalats till Danderyds kommun, eller det konstaterats att Danderyds kommun inte behöver Föreningens medel för investeringen i anläggning av två isbanor så att medlen skall återbetalas till bidragsgivarna.

För upplösning av Föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en veckas mellanrum.

Vid beslut om upplösning av Föreningen ska Föreningens tillgångar returneras på en proportionell basis till alla som bidragit med medel, oavsett medlemskap i Föreningen.  Återbetalningen sker via Swish inom sex veckor från det att beslut om upplösning fattats, på samma sätt och till samma nummer som donationen gjordes från, om inte bidragsgivaren skriftligen meddelat annat inom en vecka efter det att beslut om upplösning fattats.

Proportionell basis skall beräknas enligt följande: enskilt erlagt bidrag, dividerat med totalt belopp för samtliga erlagda bidrag, multiplicerat med Föreningens tillgodohavande minus bankens beräknade administrativa kostnader för Swish, vid det datum då beslut om upplösning fattas.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9. Medlemskap

Föreningen är öppen för fysiska personer. Medlemskap kan sökas om två medlemmar i Föreningen rekommenderat den ansökande personen till Föreningen. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

10. Utträde

Medlem som vill utträda ur Föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen. Vid utträde returneras inte eventuellt erlagt bidrag till Föreningen.

11. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom tre dagar fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas. Beslutet är slutligt och ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

12. Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt till information om Föreningens angelägenheter
 • ska följa Föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • godkänner genom sitt medlemskap att Föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande Föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av Föreningen.

ÅRSMÖTE

13. Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är Föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Första årsmötet hålls efter utgången av Föreningens första verksamhetsår, om Föreningen inte upplösts dessförinnan. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast en vecka före mötet tillställas medlemmarna via Föreningens sedvanliga kommunikationskanal. Har förslag väckts om stadgeändring eller nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för Föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelsen, revisorns berättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två dagar före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

15. Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

16. Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Alla frågor beslutas genom absolut majoritet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas genom omedelbart meddelande av ordföranden.

17. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Föreningen.

18. Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

   1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
   2. Val av ordförande, sekreterare, protokoll och rösträknare för mötet.
   3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
   4. Fastställande av dagordning.
   5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
   6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
   7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
   8. Behandling av i rätt tid inkomna förslag.
   9. Val av;
    a) Föreningens ordförande
    b) Övriga ledamöter i styrelsen
    c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning
    d) En revisor jämte en suppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
    Samtliga val görs för en tid av ett år.
   10. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 4. 

19. Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorn ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast två veckor före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

STYRELSEN

20. Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt tre till fem övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

21. Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Föreningens beslutande organ och ansvarar för Föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för Föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för Föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • ansvara för och förvalta Föreningens medel
 • tillställa revisorn räkenskaper mm enligt § 19

22. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning via styrelsens normala kommunikationskanal eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 

Kontakt

info@tvaisarideellforening.se
+46708116302
Danderydsvallen
Bankgiro: 5413-9910
Swish: 1234073821
Orgnr: 802527-3585

%d bloggare gillar detta: